Teori adalah pandangan dan strategi yang akan membentuk hala tuju dan kerangka untuk sesuatu yang perlu dilaksanakan

Teori adalah pandangan dan strategi yang akan membentuk hala tuju dan kerangka untuk sesuatu yang perlu dilaksanakan. Dalam proses teori komunikasi akan membina bentuk dan kaedah komunikasi yang sesuai digunakan dalam memerihalkan sesuatu perkara. Kepelbagaian teori komunikasi mendefinisikan komunikasi sebagai kompleks dan tidak ada teori komunikasi terbaik yang dapat menjelaskan kerumitan dan tidak ada teori komunikasi tunggal yang paling menggambarkan fenomena komunikasi. Kajian yang lebih terperinci perlu dibuat oleh penyelidik dalam proses untuk menentukan teori komunikasi yang sesuai yang boleh dikaji semula dalam proses untuk menentukan teori komunikasi yang sesuai yang boleh digunakan semasa komunikasi. You are required to produce an academic essay with factual features, appropriate examples and critical discourse on the following topic:

‘Discuss FIVE (5) functions of communication theory to a Managing Director.’